Organisatie en werkwijze

Organisatie en werkwijze

Faunabeheereenheden (FBE’s) zijn in de Wet (Omgevingswet) genoemd als verenigingen of stichtingen, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren. Het bestuur van de FBE bestaat uit de deelnemende partijen.

In de Wet  zijn de regels voor faunabeheer vastgelegd, waaronder ook de jacht valt. Het Rijk stelt regels vast voor de uitvoering van faunabeheer. Schadebestrijding is daar een belangrijk onderdeel van. Provinciale staten en Gedeputeerde staten stellen regels op waaraan de uitvoering van het faunabeheer dient te voldoen.

FBE’s stellen in overleg met betrokken partijen een faunabeheerplan op voor het beheer van populaties van in het wild levende dieren en de bestrijding van schadeveroorzakende soorten en leggen deze voor aan Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. In bijzondere gevallen heeft dat eveneens betrekking op de uitvoering van de jacht.

Op basis van het faunabeheerplan stellen Provinciale staten en Gedeputeerde staten verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, en vergunningen op voor de uitvoering van het faunabeheer. Deze regelgeving is gebonden aan de Wet en aan de landelijke regels.  FBE’s zien vervolgens toe op de uitvoering van het faunabeheerplan, door daartoe gemachtigde organisaties zoals jachthouders, grondeigenaren, grondgebruikers, en terreinbeheerders.

FBE’s werken samen met de wildbeheereenheden (WBE’s) in hun provincie, waarin jachthouders en andere uitvoerders zijn verenigd. Deze uitvoerders worden ondersteund door belangenorganisaties (KJVNOJGVHR).

Landelijk zijn er 14 FBE’s actief. U vindt alle informatie over deze FBE’s hier.

Laatste nieuws