Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

Op grond van zogenaamde erkende belangen zijn bij de wet (Flora en faunawet) uitzonderingen gemaakt op de wettelijke bescherming van inheemse diersoorten.

Provincies hebben de bevoegdheid om in het kader van schadebestrijding en beheer:

  • Vrijstellingen te geven van de verboden;
  • Personen aan te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken;
  • Ontheffingen te verlenen.

Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en op de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden. Het faunabeheerplan dient tevens als basis voor ontheffingsaanvragen.

Momenteel zijn er vier Faunabeheerplannen in de provincie Drenthe:
Faunabeheerplan Ree
Faunabeheerplan Landelijk vrijgestelde soorten.
Faunabeheerplan wildsoorten (jacht)
Faunabeheerplan Roek

Laatste nieuws