Spreeuw

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Aantal en verspreiding
In Nederland vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels van <5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalsverandering. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd, maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar. Provinciaal is het aantal niet broedvogels over de gehele beschouwde periode matig afgenomen en is de trend over de laatste tien jaar onzeker.

Schade
Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds alleen een getaxeerde schade geregistreerd van € 6.500,- in 3 ha druiven in 2012. Deze is niet vergoed, omdat schade zacht fruit geacht wordt te zijn afgedekt met een net. Eerder is in 2005 € 3.900,- schade getaxeerd in 19 ha wintergraan. Verwacht wordt dat in de toekomst schade door spreeuwen lokaal en incidenteel zal optreden in tuinbouwgewassen en fruitteelt. Bij massaal invallen van spreeuwen kan in korte tijd zeer grote schade ontstaan, met name in riet, blauwe bessen en zwarte bessen en ook in tarwe.

Beleid
De  Provincie  heeft  vrijstelling  verleend  van  het  verbod  op  het  opzettelijk verontrusten.
De provincie heeft op 27 april 2010 een ontheffing verleend voor het doden van
spreeuwen,  ten  behoeve  van  de  bestrijding  aan  landbouwgewassen,  fruit- en boomteelt. Tijdens de bezwarenprocedure is de ontheffing ingetrokken.

Beheer
Door de vrijgestelde status van de spreeuw ontbreken gegevens over het beheer.

Overwegingen
De laatste jaren neemt het aantal spreeuwen niet toe. De geregistreerde schade over de periode 2008-2012 was beperkt tot een geval. In de toekomst kan schade door spreeuwen lokaal en incidenteel blijven optreden. Met geëigende maatregelen is een deel van de schade te voorkomen. Er geldt een vrijstelling voor verontrusten. De kans op een ontheffing voor verjaging ondersteunend afschot is gering.